For hvem: HR, Ledere (Avd. ledere)


Ønsker man kontroll på at Ansatte på kontraktstimer (timer/uke), faktisk har arbeidet det antall timer kontrakten tilsier frem til gjeldende dato, inkludert evt. planlagte vakter frem i tid (..ut året), vil rapporten Årlig Norm gi en god oversikt.


Forutsetninger:

a.) At rapporten Årlig norm, er gjort tilgjengelig i din tamigo meny (Ta kontakt med tamigo support supportno@tamigo.no om

    dere ikke har rapporten tilgjengelig i meny Økonomi).


b.) De Lønnsmodeller rapporten skal knyttes til, må ha innstillingen "Deltid".  

     Gå til  (Kun Administratorer) - "Oppsett Lønnsmodell" - Velg rett/ønsket lønnsmodell, klikk på Rediger knappen.
b.) På Ansatte som skal inkluderes i oversikten, må timer/uke være satt inn med korrekt antall timer og fra dato. (se bildet)


Info: Les mer om Historikk/Endring av kontraktstimer pr. uke her.
Hvordan sette opp og forstå rapporten


Gå til meny Økonomi->Årlig Norm (i venstre menyen). Følgende valgmuligheter på oppsett av rapport finnes:


1.) Start og Sluttdato. I utg. pkt. satt til 1.1-31.12, inneværende år

2.) Hvilke Lønnsmodeller skal inkluderes/ekskluderes Normalt ekskluderes for eks. lønnsmodeller for vikarer/tilkalling o.a.

     der det ikke er gjort kontraktsmessig avtale om Timer/Uke.

3.) Medarbeidere. Gjør utvalg dersom det for eks. er 1 eller et utvalg av medarbeider du ønsker å se i rapporten.

4.) Avdelinger. Velg 1 eller flere avd. (nivå Overavd. som tar med alle medarbeidere under samme Overavd.) eller Alle 

     avdelinger.

5.) Fravær. Velg alle eller unnta enkelte fraværstyper.  (Unnta dersom timer på enkelte fraværstyper ikke skal inngå. For eks.

     Perm. u. lønn, Ferie, Udok. fravær m.fl.)

6.) Aktiviteter: Velg alle eller unnta enkelte aktiviteter. (unnta dersom timer med bruk av enkelte typer Aktiviteter ikke skal

     inngå).Rapporten kan kjøres til Skjerm eller til Excel.Merk! Vi anbefaler at den kjøres til skjerm (Vis rapport), første gang da det kan gjøres ytterligere tilpasninger i skjermvisning, for senere visning på skjerm.


Så snart rapporten er kjørt til skjerm vil vi anbefale at man klikker på Vis. En Pop-opp boks vil gi dere mulighet til å tilpasse hvilke kolonner som skal være med i visningsrapporten. Det er ikke sikkert alle kolonner er like relevante for det norske markedet. Når man har gjort utvalg på ønskede kolonner i visningen. Klikk på "Angi som standardoppsett for alle brukere.Merk! Det er kun i Skjermvisning at tilpasninger av kolonner er gjeldende. Kjøres rapporten til Excel, vil alle kolonner inkluderes. 

 

Rapporten under viser: 

  • Ansattes navn
  • Ansatt nummer
  • Stamavdeling (Hovedavd.)
  • Tilknyttet lønnsmodell
  • Gjeldende kontraktstimer pr uke
  • Timer arbeidet frem t.o.m. dagen før rapport genereres
  • % av kontraktstimer arbeidet frem til og med i går.
  • % av kontraktstimer arbeidet + planlagt ut året.
  • Gjenværende timer. (+) = timer gjenværende for å fylle opp kontrakt ut året & (-) timer antall timer over kontraktsfestet.


Merk! Det er satt standard og faste verdier > +/-30% (Rød sone), <> +/-10% (Gul sone) da dette følger regler/standarder i andre EU land. Lenke: Database-satte og avdelings-satt Normperiode