Ønsker man kontroll på at Ansatte på kontraktstimer (timer/uke), faktisk har arbeidet det antall timer kontrakten tilsier frem til gjeldende dato, inkludert evt. planlagte vakter frem i tid, vil rapporten Årlig Norm gi en god oversikt.


Forutsetninger:

a.) At rapporten Årlig norm, er gjort tilgjengelig i din tamigo meny (Ta kontakt med tamigo support supportno@tamigo.no om

    dere ikke har rapporten tilgjengelig i meny Økonomi).


b.) De Lønnnsmodeller rapporten skal knyttes til må ha innstillingen "Deltid".  "Oppsett Lønnsmodell" - Velg rett/ønsket lønnsmodell, klikk på Rediger knappen.b.) På Ansatte som skal inkluderes i oversikten, må timer/uke være satt inn med korrekt antall timer og fra dato. (se bildet)


Info: Les mer om Historikk/Endring av kontraktstimer pr. uke her.
Hvordan sette opp og forstå rapporten


Gå til meny Økonomi->Årlig Norm (i venstre menyen). Følgende valgmuligheter på oppsett av rapport finnes:


1.) Start og Sluttdato. I utg. pkt. satt til 1.1-31.12, inneværende år

2.) Hvilke Lønnsmodeller skal inkluderes/ekskluderes Normalt ekskluderes for eks. lønnsmodeller for vikarer/tilkalling o.a.

     der det ikke er gjort kontraktsmessig avtale om Timer/Uke.

3.) Medarbeidere. Gjør utvalg dersom det for eks. er 1 eller et utvalg av medarbeider du ønsker å se i rapporten.

4.) Avdelinger. Velg 1 eller flere avd. (nivå Overavd. som tar med alle medarbeidere under samme Overavd.) eller Alle 

     avdelinger.

5.) Fravær. Velg alle eller unnta enkelte fraværstyper

6.) Aktiviteter: Velg alle eller unnta enkelte aktiviteter.Rapporten kan kjøres til Skjerm eller til Excel.Merk! Vi anbefaler at den kjøres til skjerm (Vis rapport), første gang da det kan gjøres ytterligere tilpasninger i skjermvisning, for senere visning på skjerm.


Så snart rapporten er kjørt til skjerm vil vi anbefale at man klikker på Vis. En Pop-opp boks vil gi dere mulighet til å tilpasse hvilke kolonner som skal være med i visningsrapporten. Det er ikke sikkert alle kolonner er like relevante for det norske markedet. Når man har gjort utvalg på ønskede kolonner i visningen. Klikk på "Angi som standardoppsett for alle brukere.


Merk! Det er kun i Skjermvisning at tilpasninger av kolonner er gjeldende. Kjøres rapporten til Excel, vil alle kolonner inkluderes. 

 


Rapporten under viser: 

  • Ansattes navn
  • Ansatt nr
  • Stamavdeling (Hovedavd.)
  • Tilknyttet lønnsmodell
  • Gjeldende kontraktstimer pr uke
  • Timer arbeidet frem t.o.m. dagen før rapport genereres
  • % av kontraktstimer arbeidet frem til og med i går.
  • % av kontraktstimer arbeidet + planlagt ut året.
  • Gjenværende timer. (+) = timer gjenværende for å fylle opp kontrakt ut året & (-) timer antall timer over kontraktsfestet.Merk! Det er satt standard og faste verdier +/-30% (Rød sone), +/-10% (Gul sone) da dette følger regler/"lover" i andre EU land.