I det videre beskrives oppsett av Overtid i tilknytning til Lønnsmodeller.  Dette gjelder KUN i de tilfeller virksomheten ønsker at tamigo beregner Overtid automatisk etter fast regelsett.


Eks. på oppsett av Overtid


Start med å fylle i følgende (Bildet over): 

  • Kolonne Navn: Beskrivelse (navn)  - Desto kortere jo bedre
  • Kolonne Lønnsart (kode) Kjenner du ikke lønnsartene som blir benyttet til overtid i din virksomhet, ta kontakt med ansvarlig for lønn.


Info! Avklar med Regnskap/Lønn om lønnsart som skal benyttes gjelder kun for Overtidstillegget eller om den er satt opp for overtidstimen + tillegget.  
  • Kolonne Beregningsmetode: Normalt Lønnseksport.  Valget Flekskonto vil vi komme tilbake til senere i dokumentet
  • Klikk Legg til


Kolonnen Sats: Kan først redigeres etter at raden for Overtid er opprettet (over). Sats er i utg. pkt. ment som en faktor for beregningsgrunnlaget for Lønnskostnader i Vaktplan og Timeliste, samt i i ulike rapporter. 

Men Sats vil kunne benyttes også i tilknytning til Tidsbank/Flekskonto. Se senere i dokumentet

  • Kolonne Lønnssats: Klikk på teksten "Ny lønnssats"  I Pop-opp boksen, sett inn dato fra nå satsen skal gjelde, Legg inn sats. Eks. 40, 50, 100 osv. og hvorvidt det er Beløp eller %. Avslutt med Legg til.

       

Når raden for Overtid er opprettet (Inkl. evt. Lønnssats), må reglesettet settes inn.


Daglig overtid  

 

Mulige varianter av daglig overtid er som følger 

- Mer enn X timer per dag

- Avvik fra planlagt vakttid


Videre kan en % sats gjelde for arbeide mellom 2 klokkeslett (eks. 50% mellom 06-21) og en annen %-sats eks. 100% mellom kl. 21-06).

Det kan også være en %-sats på hverdager (Eks. kl. 06-21 man-fre) og en annen % sats for helg (eks. kl. 00-24 lør/søn).


For å sette regler for overtid, må man klikke på kolonne Navn (beskrivelse) for å få opp underliggende tabellen.


Hva skal/kan settes inn i tabellen?Start med kolonne Type. Velg her "Daglig" eller "Tilsvarende vaktplan" (=Avvik fra plan)

Ved valg av daglig legg inn minimum antall timer i Min / Maks kolonnen. For eks. over 9 timer pr. dag.

Har du valgt "Tilsvarende vaktplan, kan du sette 0 timer, dersom overtid fra første time over oppsatte vakttider. 


OBS! Bruk av "Tilsvarende vaktplan", krever at det er en godkjent vakttid (i Vaktplan) den dagen. Om ikke vil ALLE timer i Timeliste automatisk beregnes som Overtid


I kolonne Innstillinger (Bildet over) skal du vurdere å huke av for følgende:


1.) Trekk fra totaltimer. Dersom lønnsarten er satt opp til å gi både overtidstimen og overtidstillegget, skal denne hukes av,        slik at systemet trekker ut overtidstimen(e) fra lønnsart for Ordinære timer.

   Eks.

      Er det arbeidet 10 timer og grensen er satt til 9 timer for 50% overtid, vil 9 timer gå til lønnsart for ordinære timer, og 1

      time til lønnsart for Overtid (= 1,5 x timesats). Hukes det ikke av her forutsettes det at lønnsarten kun gjelder 

      overtid-tillegget, og 10 timer overføres til lønnsart for ordinære timer og 1 time til lønnsart for Overtidstillegg (= 0,5 x

      timesats).


2.) Slett UB tider/Slett helligdastillegg. Dersom det ikke samtidig skal gis Overtidstillegg og UB tillegg og/eller    

     Helligdagstillegg skal feltene hukes av. Systemet vil da IKKE beregne disse tilleggene på overtidstimene.


3.) For feltene Slett timer med aktiviteter og Slett timer med Overtid, ta kontakt med tamigo Norge AS, for avklaring


4.) Feltet Fjern Overtid omtales senere i dette dok. da denne benyttes i tilknytning til kombinasjoner mellom daglig og 

     ukentlig/periodisk overtid.


I kolonne Ukedag kan man spesifisere dag og tid. Gjelder samme tidspunkter hele uken velges Alle + tidsintervallet (Eks. 06:00 - 21:00). Dersom det er avvik  i helgene må hver dag (mandag - fredag) + tidsintervall velges i hver sin rad.


Eks. spesifikt definert pr.dag.
Tips! Dersom det som i eks. over er 50% man-fre mellom kl. 06-21,og resten av dagene/tider i uken er 100%, kan man for 100% overtid opprette 1 linje med kl. 21-24 Alle vakter, 1 linje kl. 00-06 Alle vakter, 1 linje lørdag 06-21 og 1 linje søndag 06-21. Derved har man dekket inn hele uken og alle tider.


Det er andre eks. på hvordan daglig overtid kan/skal fordeles for eks. 50% fra 9t ->12t og 100% -> 12..


Du må opprette like mange linjer under avsnitt overtid i Lønnsmodellen som det er varianter av overtid i din virksomhet. Inkludert evt. 50%, 100% , ukentlig, Periodisk m.fl.Periodisk OT


Periodisk overtid inkluderer Ukentlig beregning, Kontraktstimer uke, Normperiode. Periodisk Overtid kan beregnes for følgende varianter:Fjern mulighet for dobbel utbet. av Overtid

Ofte vil kombinasjon med daglig + periodisk overtid forekomme. La oss si som et  eks. at det jobbes jobbet 9,5 time på tirsdagen, noe som automatisk gir 2 timer daglig overtid. Fortsatt er det 42,5 timer totalt (5 timer periodisk), men vi ønsker nå å hindre at det gis dobbelt med overtid, og må derfor sørge for å redusere periodisk overtid, med de 2 timene som allerede er gitt daglig.


Gå tilbake til daglig overtid OT 50% og OT 100%, og sett inn følgende regel i tillegg under innstillinger. Klikk på Velg i teksten Fjern overtid, og huk av for Overtid periode (Periodisk/OT Periode).

tamigo vil nå prioritere daglig overtid, og fjerne tilsvarende antall timer utregnet som periodisk overtid. 

Du sikrer med dette at overtidstimer IKKE beregnes dobbelt.tamigo support bistår om du har spørsmål knyttet til håndtering av overtid.