Arbeidskontrakter 


Modul pris kr. 3.500,- (eks. m.v.a.) 


Man kan generere arbeidskontrakter gjennom tamigo. Så snart en ansatt er lagt opp med navn kan en arbeidskontrakt på den ny-tilsatte genereres.


Merk! For å generere en/flere arbeidskontrakts-maler, og deretter arbeidskontrakter i Tamigo, må man ha tilgang til menyene «Kontrakter». under fane "Oppsett generelt", samt menyen "Generer kontrakter" under fane "Ansatte".

Disse kan man få tilgang til ved å kontakte Tamigo support. Fri test 1 mnd.


Merk! tamigo Norge kan bistå med opprettelse av kontraktsmaler. Pris Kr. 595,-. pr. kontraktsmal, etter avtale.


a.) Opprett Arbeidskontrakt-mal (Kun rolle Administrator)


1.) Gå til meny "Oppsett generelt" - > "Kontrakter". Her vil man få muligheten til å opprette og pre-registrere data i en eller flere kontraktsmal(er), 2.) Velg opprett ny kontrakt (se bildet over)
Du vil nå bli bedt om å fylle ut evt. informasjon som senere blir kontrollert/validert opp mot bruk av kontrakten ved ny-ansettelser

- Navn (kontraktsmalens navn)
- Beskrivelse (En mer detaljert beskrivelse om kontraktsmalen)
- Alder fra og til (evt. begrensinger på alder 18 - 62 år)
- Lønn (Min/Maks lønn ved bruk av denne kontraktmalen)
- Timer uker pr. uke. (Min/Maks lønn ved bruk av denne kontraktsmalen)Når valideringsdata er fylt ut og man har klikket på Opprett kontraktsmal (bildet over), er du klar for å fylle ut selve innholdet i kontraktsmalen!


3.) Velg blank eller standard. 

I neste bilde skal det foretas 2 valg. Opprette en Standard mal (tamigo std.) eller opprette en Blank, der man selv bygger opp sin kontraktsmal.

Vurder så om kontraktsmalen skal ha en Topplinje og eller Bunnlinje. I topplinje kan det for eks. settes inn std. tekst, logo m.m.
Eks på Topplinje med innlagt LOGO


 4.) Fyll i felter for registrering og pre-registrert tekst

Uansett om det velges Blank mal eller man tar utg. i std. (default) mal skal det legges inn std. tekst (eks. innhold i de(n) arbeidskontrakten(e) som i dag benyttes) i det åpne feltet (se bildet under).

Når det er hentet inn, kan man så fra feltene til høyre, og ved å klikke på ønsket valg, sette inn data som skal fylles i ved opprettelse av kontrakt ved nyansettelser. (se bildet under).

Man har en tekst editor til rådighet, slik at font, font-str. o.a. kan benyttes for individuelt særpreg.5.)  Avslutt og lagre din kontraktsmal ved å klikke på "Opprett kontraktsmal". 


Info! Dersom du ved opprettelse av en arbeidskontrakt (test), oppdager at det er mangler, kan man alltid hente opp igjen malen og gjøre nødvendige justeringer i denne.
6.) Tilhørende lønnsmodell

Når kontrakten er opprettet, kan man også om man har flere Lønnsmodeller (Tariffer/Kontraktsmodell pr. stilling), velge hvilken av disse Lønnsmodellene som standard skal knyttes til Arbeidskontraktsmalen. Klikk på tannhjulet markert på bilde nedenfor. Og huk av for ønsket/ønskede lønnsmodell(er). Eksempel på arbeidskontrakt:
ARBEIDSAVTALE

{CONTRACTNAME}


mellom

{NAME}

{ADDRESS}

{ZIPCODE} {CITY}

{CPR} {BANKNO}

(Arbeidstager)  

og


{COMPANYNAME}

{COMPANYADDRESS}

{COMPANYZIPCODE} {COMPANYCITY}

(Arbeidsgiver)


Stilling: 

Medarbeideren ansattes i selskapet som {EMPLOYEETYPE} på timer, med minimum {HOURS} pr. uke i gjennomsnitt. Oppsstart pr. {STARTDATE}.


Arbeidsted: 

{DEPARTMENTNAME} Den ansatte kan være tilknyttet ulike butikker etter behov.


Arbeidsoppgaver:

 • Salg i butikk
 • Kundeservice
 • Kasse
 • Påse at det er ryddige butikklokaler

Opplistede oppgaver er ikke å regne som uttømmende. Medarbeider må vise fleksibilitet til å håndtere flere og andre oppgaver om nødvendig. Selskapet legger stor vekt på å ha fornøyde kunder. Det er derfor av største viktighet for selskapet, at medarbeider yter god og effektiv service til våre kunder.


Ansettelse og oppsigelse:

Medarbeideren ansettes og sies opp av selskapets leder eller den han gir fullmakt til. Oppsigelse skjer skriftlig fra begge parter. Oppsigelse fra selskapets side skal leveres til den ansatte personlig, eller sendes i rekommandert brev til dennes oppgitte adresse.

Oppsigelse fra selskapets side skal inneholde opplysninger om den ansattes rett til å kreve forhandlinger og reise søksmål og om de frister som gjelder for dette, jfr. arbeidsmiljøloven paragraf 15, nr. 4. Den oppsagte kan kreve å få oppgitt skriftlig grunn til oppsigelsen. Ved fratredelse gir selskapet sluttattest. Medarbeidere som blir avskjediget har også rett til attest, men selskapet kan uten angivelse av grunnen påføre at vedkommende er avskjediget.


Oppsigelsesfrister:

Den ansatte har 3 mnd. prøvetid fra {STARTDATE}. I prøvetiden gjelder 14 dager gjensidig oppsigelse fra dato til dato.

Ved oppsigelse etter endt prøvetid, gjelder en gjensidig oppsigelsesfrist på 3 måneder. Oppsigelse regnes alltid fra den første i måneden etter at oppsigelsen har funnet sted.


Lønn o.a. goder:

Lønn settes til {WAGE} pr. time.

I tillegg betales Ubekvemstillegg fra kl 18. på hverdager og kl. 13 på lørdager. i henhold til de enhvertid gjeldende tariffer (Kronetillegg), dersom den ansatte arbeider 12 timer eller mer pr. uke.

Overtid betales med 50% tillegg,ved arbeidsdag på mer enn 9 timer pr. dag. Overtidsarbeid skal kun forekomme etter avtale med nærmeste leder.

Selskapet har årlige lønnsvurderinger som evt. trer i kraft pr. 1.1. hvert år. Neste mulige lønnsforhøyelse vil således være pr. 1.1.2018

Bedriften har innskuddspensjon, gruppelivsforsikring og helseforsikring. Medarbeideren vil bli medlem etter de regler som gjelder i bedriften.

Hvis det er foretatt feil lønnsutbetaling, kan selskapet foreta nødvendig justering ved neste lønnsutbetaling. Selskapet utbetaler lønn under sykdom, i.h.t. den refusjon selskapet mottar fra folketrygden, iflg. gjeldende lover og regler.

Lønn for inneværende måned utbetales den 10. hver måned.


Sykefravær:

All sykdom/fravær skal dokumenteres enten ved egenerklæring eller sykemelding fra lege, i.h.t. lov om Folketrygd (Folketrygdloven). Ved Egenemelding plikter den ansatte å forelegge dette for leder så snart vedkommende er tilbake i arbeid. Alt sykefravær skal meldes pr. tlf. til nærmeste leder så snart det er mulig, og før arbeidstidens start. Bruk e-post eller SMS anees ikke som gyldig.


Arbeidstid:

Virksomheten benytter systemet Tamigo, der den ansatte til enhver tid kan se opppdatert vaktplan. Vaktplan vil alltid være oppdatert minimum 14 dager (2 uker) frem i tid. Maksimal planlagt arbeidstid pr. dag er 7.5 timer.


Ferie:

Ferien reguleres etter den til enhver tid gjeldende ferielov, men ferie må tilpasses slik at det til enhver tid er tilfredsstillende bemanning. For tiden har selskapet 5 uker (25 arbeidsdager) ferie.


Annet:

Medarbeideren kan ikke ta seg ekstra arbeid, uten samtykke fra selskapets leder. Ekstra arbeid skal uansett ikke stride mot selskapets virksomhetsområde, og må på ingen måte medføre svekkelse i den ansattes utførelse av arbeidsoppgavene i selskapet.


Alminnelig orden:

Enhver må overholde den fastsatte arbeidstid og rette seg etter retningslinjer fra overordnede. Enhver må etterkomme pålegg fra sine nærmeste overordnede og utføre sitt arbeid på beste måte. Ansatte er forpliktet til å bevare taushet om opplysninger vedr. selskapet og våre kunder, og skal underskrive særskilt taushetserklæring.


Avskjed:

Selskapet kan uten oppsigelsesfrist gi en ansatt avskjed dersom vedkommende har gjort seg skyldig i grovt pliktbrudd eller annet vesentlig mislighold av arbeidsavtalen. Som vesentlig mislighold kan være:

 • uten rimelig grunn, eller med forsett unnlater å utføre de oppdrag som er gitt av
 • overordnede når det gjelder arbeid eller orden på arbeidsstedet.
 • gjentatte ganger og tross mottatt skriftlig adv. unnlater å møte opp til rett tid.
 • gjentatte ganger, på tross av skriftlig tilbakemelding ikke overholder svarfrister til kunder
 • eller på annen måte oppfører seg i strid med våre krav til kundeservice.
 • - bryter taushetsplikten.

Oslo, {TODAY}

___________________________

{NAME}

Arbeidstakerens signatur

__________________________


Arbeidsgivers signaturb.) Opprett Arbeidskontrakt ved ny-ansettelser 


tamigo kan, om man benytter Kontrakter, også settes opp til automatisk å generere neste ledige ansatt nr. 
Som Administrator, gå til meny "Oppsett generelt" -> "Innstillinger" og HR fanen og i feltet Generer lønns-/ansattnr. velge ett av 4 muligheter.

 1. Consecutive -  Ved  opprettelse velger tamigo neste ledige nummer over høyeste allerede reg. Ansattnr. i databasen. 
 2. Department. - Ved opprettelse vil tamigo så gi avd. id nr. + 3 sifre (eks. Avd. 19) vil gi 19001,19002 o.s.v. som ansattnr.
 3. General - tamigo genererer et unikt 9 sifret ansattnr.
 4. None dersom tamigo ikke skal tildele ansattnr.


Tips! Ved valg av Consecutive kan man velge å starte på en gitt nr. serie. For eks. Dersom høyeste ansatt nr. er 86 p.t., og man ønsker at Tamigo fra nå skal generere fra ansatt nr. 100 og oppover, skal man først legge til en ansatt med nr. 99 som etter opprettelse igjen umiddelbart slettes, slik at neste reelle ansattnr. blir 100.
1.) Register navn og legg til

Start i meny "Ansatte" med å legge inn navnet til medarbeider evt. type Stilling som skal ansettes (Les mer om: Stillingstyper) mobilnummer, e-post,  og klikk Legg til.


Tips! Som en ekstra sikkerhet for at alle nødvendige data om en ny-ansatt registreres, se her for hvordan du tilpasser "Legg til Medarbeider" med felter og krav til registrering


2.) Gå til meny "Generer Kontrakt". 

Hent frem vedkommende du nettopp la til i pkt. 1 (over), og klikk av for den kontraktsmalen som skal benyttes. Fyll nå inn alle data, avslutt med Valider og Lagre informasjon. 


 


3.) Direkte etter godkjent valideringklikk Generer kontrakt.Kontrakten popper nå opp. Data som er fylt inn er også nå registrert på den (ny)ansatte i tamigo under Ansatte/Medarbeiderdetaljer. Kontrakten kan deretter lagres som PDF. Pdf. dokumentet kan således skrives ut og signeres av begge parter.

Elektronisk signering :


tamigo har p.t. utviklet API integrering med 1 leverandører av digital signatur tjeneste. Aktøren er Verified,  www.verified.eu 

For å ta i bruk e-signering må selskapet Verfied kontaktes.