Innstillinger for saldo-beregning fraværstyper


Typene Egenmelding, Barns sykdom og Ferie er de vanligste fraværtypene man knytter en saldo til. Vi vil her gi innspill til alle 3 typene, og hvordan man som Administrator setter dette opp for egen virksomhet. 

Gå til meny Oppsett generelt -> Fravær. Klikk på redigeringsknappen på fraværet  eks. Ferie, får å sette innstillinger for saldoberegning1.) Generelle innstillinger for saldo pr. fraværstype


I vårt eksempel benyttes 30 dager pr. år (6 dagers uke man-lør).  


a.) Huk først av for hvilke lønnsmodeller saldoen skal beregnes for. Eks. dersom egen lønnsmodell for Tilkallingshjelp, vil det ikke være naturlig å inneha en saldo for Ferie så det settes da ikke hake i denne.

b.) Saldoenhet. Velg Dager eller Timer dersom fraværsaldo er basert på timer (sjeldent benyttet). Saldo telles alle dager i uken (med unntak av søndager). Siste valg er Registrering (benyttes normal ved Egenemelding)

     Det kan/vil være nødvendig å få bistand av tamigo support dersom Dager eller Timer med aktivitet og Registrering skal benyttes (tlf. 469 88 559)

c.) Merk! Huk av for "Kun dager med vakter (i Timeliste)", dersom systemet IKKE skal telle dager uten turnusvakter ved redusering av saldo. Bruk av dette fordrer at man har en fast turnus som er rullet ut eks. over resten av året, og at fraværstypen Ferie, settes opp med automatisk kopiering av planlagt turnus plan, samtidig med reg. av Ferie. Dager uten vakter i henhold til turnus vil da IKKE telle med på saldo. 

d.) Saldoperiode Kalenderår/Ferieår (Normalt samsvarende i Norge), eller Løpende (12 mnd tilbake i tid fra dagens dato) som benyttes for Egenmelding

e.) Sett så Standard saldo Eks. 30 dager. tamigo teller saldo man-lør i vår eks.

f.) Aktiver ekstra saldo. Benyttes i de tilfeller man på enekelte ansatte skal kunne legge inn ekstra saldo (Eks. Medarbeidere over 60 år)

g.) Overfør oppspart saldo fra i fjor, hukes av i de tilfeller det tillates å overføre saldo fra fjoråret. I såfall kan man også legge opp utløpesdato (eks. at disse ekstra dagene skal være benyttet før utløpet av Juni).

     Merk! tamigo vil da først trekke dager av overførte dager.

h.) Definer ukelengde (i dette tilfellet 6 dager man-lør)


eks. FerieEks. Egenmelding (std.)


Eks. Egenmelding IA (inkludernde arbeidsliv)


Merk! Ukelengde settes til 7 dager slik at samtlige ukedager inngår når lengde 8 dager tellesEks Barns sykdom


Merk! Ved Barns sykdom, skal saldo settes til 0. Dette fordi det er indviduelle regler for om og hvilken saldo den enkelt er berettiget til.

           Saldo på den enkelte ansatte, settes via meny Ansatte ->Ansatte. Klikk på navnet og velg vestre fane Fravær og fraværstype Sykt barn. Sett så saldoen her.

           Alternativt gå til meny Fraværsaldo. Velg Sykt barn og sett inn saldo i kolonne Startsaldo.Kontakt support på mail supportno@tamigo.no eller pr. telefon 469 88 559, dersom behov for bistand.