Denne artikkelen beskriver funksjonen Normtimer/Kontraktstimer i tamigo. Normtimer er et resultat av en ansatts ukentlige kontraktstimer sett mot 1 - 52 uker (normperiode).


Eks.

Dersom en ansatt er kontraktsfestet på 30 timer pr. uke, og en normperiode er satt til 4 uker (fra en gitt   uke) vil tamigo kalkulere den ansattes normtimer i 4 ukers perioden til å være 120 timer.


Forutsetning for å bruke Normtimer/Normperiode er at det:


For alle avd.

  • Meny "Oppsett generelt" -> "Innstillinger", fane Vaktplan avsnitt Normtimer, settes at Normtimer skal vises i Legg vaktplan, velge Normberegning "Tamigo standard Norm", start dato for beregningsperiode (sett en mandag), og X antall uker. (se fig. under)


  • I samme fane Vaktplan kan det settes ytterligere valg. Norm timer vises med farger i Legg vaktplan (default). Kontraktstimer tilgode i normperioden vises som gult, grønt dersom likt med kontraktstimer og rødt dersom flere timer enn kontraktsfestet i normperioden. Dersom man ønsker å se Normtid i % settes hake i feltet under innstillinger. Individuell Normperiode pr. avdeling


Uavhengig av valget gjort over "For Alle avd.", kan man sette individuelt antall uker i en normperiode pr. avd. (alternativt pr.  Overavd.)

Gå til meny Oppsett Generelt -->  Butikker/Avd. og klikk på redigersikonet til høyre i bildet: 


Merk! Normperiode satt på databasenivå, er styrende dersom det i lønnsmodellene benyttes kombinasjon Overtid + Normperiode.


 Velg innstillinger --> Avanserte innstillinger. Sett ant uker normperiode og evt. Startdato for beregning (Bruk alltid en mandag)


NB! Dersom Butikker/Avd. har en Overavd. er det kun på nivå Overavd. at man kan legge inn individuell normperiode


Kontraktstimer og Normperiode ansatte

  • I Meny "Ansatte" -> "Ansatte", skal du klikke i kolonne Kontraktstimer på den/de ansatte der normtimer skal beregnes og sette inn det antall timer den ansatte skal jobbe pr. uke i henhold til arbeidskontrakt. Norm kolonnen til høyre for feltet Timer/Uke viser da (tot. ant. timer i Normperioden som du har definert i forrige pkt.)  Husk å lagre med disketten til slutt.
Hvordan bruke Normtimer/Normperiode?


Når man benytter Normperioder i tamigo eks. over 4 og 4 uker (% + timer) vil tamigo presentere periodens status uansett hvilken uke i inneværende norm-periode man befinner seg. Noen velger å sette normperioden til 26/52 uker, for å ha en kontroll på planlagte timer pr. halvår/år.
Ukentlig varsel på Normtimer vs. faktiske utførte timer


Som Administrator kan du gå til meny "Oppsett generelt" -> "Instillinger" - Advarsler & Abonnementer. Legg så inn en eller flere mailadr.(semikolon mellom mailadr.), slik at du hver mandag mottar oversikt over status faktiske timer vs. normtimer i perioden. Er du Administrator/Planlegger for flere Butikker/Avd. vil samtlige vises i en og samme rapport.