Vær tett på de KPI'er du ønsker å måle din virksomhets på. Produktivitet som KPI kan måles i mange enheter. Det mest benyttede er Omsetning pr. time.

Man kan også tenke seg å måle produktivitet basert på Antall kunder i butikk, Liter/Kg. solgt (produsert), Antall slag på kassen, Rom rengjort m.fl. Ønsket produktivitets-faktor (KPI) varierer fra bransje til bransje. I Tamigo kan du selv bestemme. 

NB! Merk det kan kun benyttes en produktivitets-faktor pr. database i tillegg til Lønnsprosent (Lønnskostnader vs omsetning). 


I Tamigo kan forventet produktivitet baseres på budsjett, eller som et satt måltall pr. avdeling. Faktisk produktivitet kan reg. manuelt i Timeliste eller ved hjelp av en Web-services rutine som leser inn produktivitets-data fra andre systemer. Eks. omsetning, slag på kassen, solgte liter, antall kunder o.s.v.  


I det etterfølgende vil vi operere med produktivitet basert på omsetning pr. time. 


Eks: Produktivitet vist i Legg vaktplan


Innstillinger for produktivitet (Administrator)


Gå til meny "Oppsett generelt" -> "Innstillinger" (venstre meny). Velg deretter fane Vaktplan.

Huk av i feltet "Produktivitet" for at planlagt produktivitet skal vises i meny "Legg vaktplan" (se bilde under) og deretter huk av for om du eventuelt ønsker å vise uproduktive timer i % (Blir omtalt senere i artikkelen)


blob1476347829610.pngProduktivitet basert på budsjett-tall

Gå så videre til fanen Økonomi (se bilde under). Velg om produktivitetstallet skal vises inkl. m.v.a eller eks. m.v.a. (Brutto/Netto). 
Merk! Budsjettert omsetning og Faktisk omsetning (registrert i timeliste), må da også registreres inkl eller eks. m.v.a. avhengig av hva produktivitetstallet skal vises i. 

Huk så av for at produktivitets-målet skal være basert på budsjettert omsetning. (Les mer om budsjettering her). 

Sett deretter avvik akseptanse i %. Avvik i % tar utgangspunkt i 100% oppnåelse. Settes 98% i avvik fra planlagt produktivitetsmål vises det som grønne tall ved mer en 98% oppnåelse av målet (avvik er da lik 2%). Settes for eks. 90% i neste felt (negativt avvik), vil tallene vises som gule for oppnåelse mellom 90%-98% og røde under 90% oppnåelse.
Individuelt Produktivitetsmål pr. avdeling istedet for produktivitet basert på budsjetterte tall

Skal det registreres produktivitets-mål pr avdeling skal man IKKE sette hake etter teksten "Produktivitetsmål for at skal beregnes på bakgrunn av budsjett tall". Gå til meny "Oppsett generelt" -> "Butikker /Avd". Klikk på avd. navnet. I pop-opp menyen velges fane Økonomi. Registrer så avdelingens produktivitetsmål som vist i bildet under. 


Uproduktive timer i %
For sykefravær (Arbeidsgiverperioden) der syketimer skal utbetales som lønn, ansees syketimer å være "ikke produktive" timer. Man kan også definere at enkelt "Aktiviteter" (meny "Oppsett generelt" -> "Aktiviteter") ansees som ikke produktive, ved bruk i vaktplan/timeliste. Eks. "Adm. arbeide". Klikk her for mer detaljer vedrørende Aktiviteter 


Andel uproduktive timer i %, Produktive timer, kan i likhet med produktivitet (salg pr. time) vises i Legg vaktplan (se bildet under) og i Produktivitets rapportenProduktivitets rapport

En komplett Produktivitets-rapport kan hentes opp meny "Økonomi" -> "Produktivitet". Rapporten kan hentes ut pr. avd./Pr. Distrikt/Region  (Overavd,)/Alle avd.

Datointervall kan settes og om dataene skal vises pr dag/uke/måneds nivå. Kan også tas ut til Excel.


Forutsetninger er:

- Måltall er satt (Individuelt pr. avd. alt fra Budsjett)

- Timer i vaktplan og Timeliste er reg.

- Faktisk omsetning registreres daglig i Timeliste (før dagen lukkes)Relaterte artikler: