Normalt er det ikke behov for Timebank knyttet til Timelønnede, da alle timer blir utbetalt via lønnsfilen. Men i noen tilfeller kan det være mer optimalt å vurdere bruk også av Timebank også for Timelønnede.


1)  Turnusperioder (Overtid)

Turnus/Rullende plan over 2, 3 ,4 6, 12 uker, der Overtid skal utbetales om man samlet i turnusen har oversteget 

gjennomsnittet  av timer tilsv. kontrakttimer pr. uke


Eks. Rullerende turnus over 6 uker, og 35,5 timer i gjennomsnitt i henhold til kontrakt = 213 timer.

Uke 1    = 30t

Uke 2    = 41t 

Uke 3    = 30t

Uke 4    = 43t

Uke 5    = 31t

Uke 6    = 41t

Totalt    =217t  i turnusperioden


Timebanken vil for de 6 ukene vise en +4 timer (217-213). Disse 4 timene kan så avregnes direkte i Tidsbanken og inngå i lønnsfil.


2.) Innarbeide timer (Avspasering/Fri vs. utbetaling)

Den ansatte kan velge å arbeide ekstra (uten Overtid), men ikke ta stilling med en gang til om de ekstra timene skal utbetales som ekstra lønn eller tas ut som fri. Altså den ansatte ønsker å ha en "Timebank" der det senere kan gjøres et valg.


Eks. man har +10 timer i Timebanken.

a.) Velger på et tidspunkt å få timene utbetalt i stedet for å ta fri og derved får betalt for alle ekstra timer. (ikke overtid)

b.) Velger å ta fri. Får allikevel betalt for innarbeidede pluss timer som "erstatning" for fridagen (Ikke overtid) 


3.) Oppfølging av kontraktstimer

Det er arbeidsgivers plikt, dersom det er inngått arbeidsavtale om min. antall timer pr. uke, å påse at den ansatte arbeider i henhold til kontrakt.

Med en tilgjengelig Timebank er det enkelt for arbeidsgiver å følge med på at de ansatte har nok arbeidede timer i henhold til sin kontrakt. I motsatte tilfelle kan man som arbeidsgiver ende året med å skylde den ansatte lønn for timer som ikke er arbeidet i henhold til kontrakten.


Ta kontakt med tamigo Norge AS, for mer detaljer eller en dialog omkring mulighetene med Tidsbank for Timelønnede.